آبرسانی در طرقبه‌شاندیز خراسان رضوی با وقوع سه اتفاق دچار چالش شد


مشهد-ایرنا- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان طرقبه شاندیز گفت: وقوع سه اتفاق در خطوط و منابع اصلی انتقال آب طرقبه و شاندیز طی یک ماه گذشته، آبرسانی در این شهرستان را با مشکل و چالش مواجه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179689/%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4