آغاز به کار اعضای جدید غیردائم شورای امنیت و ریاست ژاپن بر این شورا از اول ژانویه ۲۰۲۳


نیویورک- ایرنا- اعضای جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل از امروز اول ژانویه ۲۰۲۳ میلادی، کار خود را آغاز خواهند کرد که کشور ژاپن نیز ریاست دوره‌ای این شورا را در نخستین ماه، یعنی ژانویه برعهده خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985218/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86