آلمان بدنبال یافتن گزینه جدید بجای توافق غلات روسیه و اوکراین است


تهران- ایرنا- به دنبال تعلیق مشارکت روسیه در توافق غلات دریای سیاه، آلمان در تلاش برای یافتن یک جایگزین برای صادرات غلات اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175752/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86