آمادگی شیراز برای انتقال تجربیات مهندسی به پچ مجارستان


شیراز-ایرنا-شهردار شیراز در دیدار دوجانبه با شهردار پچ، آمادگی شهرداری این کلانشهر را برای انتقال تجربیات مهندسی به شهرداری پچ اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137429/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86