آمار کرونا در ایران و جهان (۱۴۰۱/۰۷/۳۰)
آمار کرونا در ایران و جهان (۱۴۰۱/۰۷/۳۰)


منبع: https://www.irna.ir/photo/84920147/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%DB%B0%DB%B7-%DB%B3%DB%B0