آمریکا گام های میان باکو و ایروان برای دستیابی به توافق صلح پایدار را مثبت خواند


نیویورک – ایرنا- وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان از گام های مثبت میان دو کشور برای دستیابی به توافق صلح پایدار استقبال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908954/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1