آمریکا: گفت وگوی مستقیم و دیپلماسی تنها راه صلح  پایدار در قفقاز جنوبی است


نیویورک- ایرنا- آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت: دیپلماسی و گفت وگوی مستقیم تنها راه صلح پیادر در قفقاز جنوبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096648/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2