اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید علیه روسیه موافقت کرد


تهران – ایرنا، اتحادیه اروپا با دهمین بسته تحریم روسیه که حاوی “اقدامات محدودکننده هدفمند علیه افراد و سازمان‌های حامی جنگ، پخش کنندگان تبلیغات به سود مسکو و ارائه دهندگان هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه در جنگ” است، موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039621/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF