اتحادیه اروپا ۶ تبعه روس را تحریم کرد


تهران- ایرنا- شورای اتحادیه اروپا ۶ تبعه دیگر روس را به دلیل نقض حقوق بشر در کریمه به فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم‌های خود علیه روسیه اضافه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223126/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%B6-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF