اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان حسینی در مصلای اهواز و دیگر نقاط خوزستان برگزار شد


اهواز – ایرنا – همایش شیرخوارگان حسینی امروز مصادف با نخستین جمعه ماه محرم با حضور هزاران طفل شیرخوار خوزستان در مصلاهای استان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176226/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7