اختصاص سه میلیون لیوان یکبار مصرف برای زائران حرم رضوی از محل وقف


مشهد– ایرنا – سه میلیون و ۲۶۴ هزار لیوان یکبار مصرف آب از محل اجرای نیت موقوفات “مستشار الملک و تکیه شماعی ها” برای استفاده زائران امام رضا (ع) تحویل آستان قدس رضوی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969235/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84