ادعای آمریکا درباره یک متهم امنیتی دو تابعیتی: حکم اعدام دارای انگیزه سیاسی است


نیویورک- ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حکم اعدام یک متهم امنیتی دو تابعیتی در ایران مدعی شد: اتهامات علیرضا اکبری و  حکم اعدام وی انگیزه سیاسی دارد و اعدام وی غیرقابل قبول است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997887/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C