ارمنستان و آذربایجان در شورای امنیت یکدیگر را به ریاکاری سیاسی متهم کردند


تهران- ایرنا- شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه به وقت محلی درباره قره‌باغ تشکیل جلسه داد و مقام‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به ایجاد «بحران انسانی» و «ریاکاری سیاسی» متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201516/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C