استاندار: اطلس سرمایه گذاری زنجان تا خرداد امسال نهایی می‌شود


زنجان – ایرنا – استاندار زنجان گفت: طبق برنامه ریزی، اطلس سرمایه گذاری استان تا خرداد امسال نهایی می‌شود که در آن با پروژه محوری ذیل زنجیره‌های ارزش، سند آمایش و مسائل دیگری برای یک سرمایه گذار در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114484/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF