استاندار: اقتصاد حلال اولویت نخست ماست 


کرج- ایرنا- استاندار البرز اظهار داشت: اقتصاد حلال در واقع مهم ترین و اولین اولویت تصمیم گیران و متولیان امر در کشور و در این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938162/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA