استاندار البرز: بازگشایی محور کرج – چالوس با جدیت ادامه دارد


کرج – ایرنا – استاندار البرز گفت: بازگشایی محور کرج – چالوس با حضور تمامی نیروهای راهداری و خدماتی با جدیت ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135235/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF