استاندار: حضور گردشگران خارجی با راه‌اندازی دهکده‌های گل و گیاه در مازندران فراهم شود


نوشهر- ایرنا- استاندار مازندران گفت: امروز باید تکمیل زنجیره تولید گل و گیاه افزون بر صادرات و با راه اندازی دهکده های تولیدی و برپایی نمایشگاه گل و گیاه بستر حضور گردشگران خارجی را در این استان فراهم کنید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188152/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87