استاندار :طرح هادی در بیش از هزار روستای خراسان رضوی در حال بازنگری است