استاندار کردستان از تصفیه‌خانه آب سنندج بازدید کرد


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان از تصفیه‌خانه آب سنندج بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت سامانه انتقال آب سد آزاد به سنندج قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955919/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF