استاندار: ۹۶ واحد صنعتی راکد مازندران به چرخه تولید بازگشت


ساری- ایرنا- استاندار مازندران به اقدامات حمایتی انجام شده برای رشد و ارتقای واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت : این اقدامات منجر به بازگشت ۹۶ بنگاه اقتصادی راکد استان در سال گذشته به چرخه تولید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097623/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%B9%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA