استخدام پزشکان متخصص از برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال‌جاری است


یزد- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: استخدام پزشکان متخصص مورد نیاز جزو برنامه های مهم این سازمان در سال‌جاری است؛این امر در دستور کار قرار دارد و هر اندازه دانشگاه علوم پزشکی ظرفیت داشته باشد امکان جذب توسط سازمان تامین اجتماعی وجود دارد .


منبع: https://www.irna.ir/news/85148486/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C