استفاده از فناوری‌ها و  بخش خصوصی در اکتشافات معدنی مورد توجه قرار گیرد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نیازمند استفاده از فناوری و بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی در اکتشافات است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213698/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87