اسد: در برخورد با وضعیت انسانی در سوریه، توجه به زیرساخت‌ها مهم است


تهران-ایرنا- رئیس جمهور سوریه امروز در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ بر اهمیت توجه به زیرساخت‌ها و سایر بخش‌ها مانند بهداشت و ارتباطات در برخورد با وضعیت انسانی در سوریه تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030508/%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85