اشتباه نگیرید؛‌ او یک «شاهزاده» ساسانی است


تهران- ایرنا- پژوهشگر متخصص نقش برجسته‌های ساسانی گفت: روبان پشت سر مرد ساسانی نشان می‌دهد او یک شاهزاده و از خانواده سلطنتی و از فرزندان بهرام دوم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166811/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA