اشتغال‌زایی برای ۶۱ هزار نفر با احیاء واحدهای راکد صنعتی


تهران- ایرنا- احیای واحدهای صنعتی در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، زمینه اشتغال به‌کار ۶۱ هزار و ۱۰ نفر را در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) فراهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165311/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C