اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری دزفول تصویب شد


دزفول – ایرنا – اطلس جامع سرمایه گذاری شهرداری دزفول با تعریف ۶۳ طرح در بخش های مختلف عمرانی، ترافیکی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی عصر یکشنبه در یکصد و شصت و پنجم جلسه رسمی شورای شهر دزفول به تصویب رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104442/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF