اعتبار تکمیل و بهره‌برداری از ۱۹۲۸ پروژه در کمیته برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان توزیع شد


زاهدان_ ایرنا_ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: اعتبارات مورد نیاز بالغ بر یک هزار و ۹۲۸ پروژه استان در کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها مصوب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217784/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C