اعضای بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور جان سه نفر را نجات داد


مشهد- ایرنا- مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اعضای بیمار مرگ مغزی ۶۵ ساله ساکن نیشابور به سه بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099045/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF