اعضای هیأت دولت در جمع خبرنگاران- ۵ بهمن ۱۴۰۱


جمعی از اعضای هیات دولت پیش از ظهر چهارشنبه ( ۵ بهمن ۱۴۰۱) پس از جلسه در محوطه نهاد ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنها پاسخ دادند.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85009413/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B5-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1