افزایش مشکلات مالی مردم انگلیس در اثر افزایش قیمت مواد غذایی


تهران- ایرنا- افزایش قیمت مواد غذایی، یک‌ چهارم مردم انگلیس را با مشکل مالی مواجه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044885/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C