امام جمعه: موضوع حذف دزفول از نام پایگاه چهارم شکاری وحدتی در حال پیگیری است


دزفول-ایرنا- امام جمعه دزفول گفت: پیگیری موضوع حذف نام دزفول از تابلوی پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول به عنوان یکی از مطالبات فرهنگی مردم این شهرستان در حال انجام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133020/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1