امام خمینی (ره) رهبری انسان ساز و مجاهدی تاریخ ساز بود 


قصرشیرین- ایرنا- امام جمعه قصرشیرین گفت: امام خمینی (ره) رهبری انسان ساز و مجاهدی تاریخ ساز بود که اصول و مبانی فکری، مکتب و گفتار و شخصیت ایشان الگویی جامع برای تمام آزادیخواهان و مسلمانان جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130913/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF