امیرعبداللهیان از مداخله فرانسه در امور داخلی ایران انتقاد کرد


تهران- ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه از مداخله این کشور در امور داخلی ایران انتقاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976249/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF