امیرعبداللهیان بر روابط خوب و ممتاز با همه همسایگان تاکید کرد


تهران- ایرنا- در دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان بر روابط خوب و ممتاز با همه همسایگان تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988479/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF