امیرعبداللهیان به سیستان و بلوچستان سفر می کند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به استان سیستان و بلوچستان برای پیگیری حقابه ایران از هیرمند خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113869/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF