انتصاب سرپرست انجمن شنای فدراسیون جانبازان


تهران- ایرنا-  احمد ارشدی از مدیران نام آشنای ورزش به سمت سرپرست شنای این فدراسیون منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159587/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86