انتقال اولین زن اسیر ایرانی از بغداد به قبرس


تهران- ایرنا- به‌عنوان اولین زن اسیر ایرانی چهارماه در انفرادی بغداد بودم، پس از چندماه بعثی‌ها، شبانه در تاریکی مطلق مرا با ماشین نظامی به راه‌آهن بردند تا به همراه اسرای ایرانی که با قطار باری فرسوده از بصره به عراق رسیده بودند مرا به موصل بفرستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095837/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3