انجیر استهبان


شهرستان استهبان در فاصله ۱۷۴ کیلومتری شرق شیراز با دارا بودن بیش از ۲۶ هزار هکتار سطح زیر کشت مقام نخست جهان در میزان سطح کشت دیم را به خود اختصاص داده و به شهر انجیر معروف است. ۷۵ درصد محصول این شهرستان به حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می‌شود و در سازمان های فائو و جیاس (نظام میراثی با اهمیت جهانی) به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85229791/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86