انقلاب قم روی سکوی سوم لیگ برتر بدمینتون کشور ایستاد


قم- ایرنا- تیم انقلاب قم روی سکوی سوم لیگ برتر بدمینتون ایران ایستاد تا سومین سال موفق خود در لیگ برتر بدمینتون را تجربه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997056/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF