انگلیس به بهانه آموزش نظامی نیرو به اوکراین اعزام می‌کند


لندن- ایرنا- وزیر جدید دفاع انگلیس در اقدامی که از نگاه ناظران می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها در جنگ اوکراین شود، به بهانه آموزش نظامی، نیرو به اوکراین اعزام می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243993/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF