اورسجی: با این بودجه در حق ورزش کشور اجحاف می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون کبدی گفت: با بودجه اختصاص یافته به ورزش به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی اثرگذار، احجاف زیادی در حق ورزش کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001587/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF