اولین طلای ایران به نام رحمان بی رحم ضرب شد/ قیاسی پنجم شد


تهران- ایرنا- رحمان عموزاد با پیروزی برابر دارنده مدال برنز جهان، مدال طلای کشتی آزاد قهرمانی آسیا را کسب کرذد.و


منبع: https://www.irna.ir/news/85081802/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D8%AF