ایجاد شبکه راه‌آهن شهری راهکار رفع معضل ترافیک در مازندران است


نوشهر- ایرنا- استاندار مازندران گفت : برای برون رفت از معضل ترافیک راه های ارتباطی در زمان اوج سفرهای مسافران، احداث شبکه راه آهن شهری در این استان بسیار ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066901/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA