باراک خطاب به نظامیان صهیونیست : دستورات فرماندهان را اجرا نکنید


تهران- ایرنا- ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی پنجشنبه شب در اعتراض به اصلاحات قضایی کابینه افراطی بی بی از نظامیان صهیونیست خواست که دستورات فرماندهان و مافوق خود را اجرا نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039038/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF