بازار سهام را نمی‌توان دستوری مدیریت کرد


تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس در هیچ مقطعی در افزایش و کاهش بازار دخالتی ندارد و بازار به صورت دستوری مدیریت نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105382/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF