بازدید استاندار کرمان از مرکز درمانی فیاض بخش


«محمدمهدی فداکار» استاندار کرمان ظهر یکشنبه ( ۲۵ تیر ۱۴۰۲ ) از مرکز کودکان معلول ذهنی و جسمی فیاض بخش شهر کرمان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85171778/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AE%D8%B4