بازدید رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری از دفتر نظارت همگانی ۱۹۷


اهواز – ایرنا – رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با نماینده تام الاختیار فراجا در دفتر نظارت همگانی “۱۹۷” دیدار و اقدامات انجام شده و روند رسیدگی به مشکلات مردم را بررسی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095217/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C