باغداران شاهرودی با مراجعه به سامانه «سبک» از مزایای آن بهره‌مند شوند


شاهرود – ایرنا – رییس اداره جهاد کشاورزی شاهرود گفت: باغداران با مراجعه به سامانه جامع مدیریت بهره‌برداران کشاورزی «سَبک» می‌توانند برای صدور و یا تمدید مجوزهای باغداری خود اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121798/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF