برف سنگین و کولاک بار دیگر لهستان را فلج کرد


تهران- ایرنا- در پی بارش برف سنگین و کولاک در لهستان، منازل نزدیک به ۳۰ هزار نفر از مردم این کشور در تاریکی فرو رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005667/%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF