برق ۶۸ مشترک پرمصرف اداری غرب مازندران قطع شد


نوشهر – ایرنا -مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت : برق ۶۸ مشترک اداری پرمصرف این منطقه به علت بی توجهی به اخطارهای داده شده قطع شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180861/%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DB%B6%DB%B8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF